Danışmanlık

45001:2017 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

45001:2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Nedir

45001:2017 standardı, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir. İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından, kuruluşların iş güvenliği konusundax üçüncü taraf belgelendirme taleplerine cevap olarak yayımlanmıştır. Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve üretim güvenliği konularının ikinci planda kaldığı ve uluslar arası alanda iş güvenliği kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği görülmektedir.

45001:2017 BELGESİ, 45001:2017 BELGESİ STANDARTI bir kuruluşun 45001:2017 iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesi performansının iyileştirilmesini sağlamak, için OHSAS 18001 İSG Yönetim sistemi şartlarını kapsar. Standart 45001:2017 İSG Performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartlarını da kapsamaz. 45001:2017 standardı aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir 45001:2017 standardı aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir;

a) Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir 45001:2017 İSG yönetim sistemi oluşturmak,
b) Bir 45001:2017 İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
c) Kuruluşun beyan ettiği 45001:2017 İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,
d) Bu uyumu başkalarına göstermek,
e) Kuruluşun 45001:2017 İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak,
f) Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu beyan etmek. Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir 45001:2017 İSG yönetim sistemine dahil edilmesi amaçlanmıştır.Uygulamanın kapsamı kuruluşun 45001:2017 İSG politikası, faaliyetlerin yapısı ile çalışmaların riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır.Bu standart ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmıştır. 45001:2017 / ISO18001 iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. 45001:2017, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO9001 (QMS) ve ISO14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur. 45001:2017 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde işyerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

 

NEDEN 45001:2017

45001:2017 BELGESİ Ana üreticilerin, ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplerine göre avantaj sağlamasi, öne geçmesi

45001:2017 BELGESİ Karlılığı arttırmak

45001:2017 BELGESİ ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak

45001:2017 BELGESİ Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek

45001:2017 BELGESİ Motivasyon ve katılımı arttırmak

45001:2017 BELGESİ Ulusal yasa ve dünya Standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak

45001:2017 BELGESİ Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak

45001:2017 BELGESİ Kuruluşlar tarafindan sürdürülmekte olan ISG faaliyetlerinin sistematik olarak yayilimini sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır

 

45001:2017 STANDARTLARIN TANITILMASI

45001:2017 : Kuruluşların risklerini kontrol etmelerine ve performanslarını iyileştirmesine imkan vermek üzere 45001:2017 İSG Yönetim sistemi ile ilgili şartları belirlemektedir. OHSAS 18002 : 45001:2017’in uygulamasına ilişkin kılavuzluk bilgilerini vermektedir.Bu standartlar ILO-OHS kılavuzlarının kısım 3’ü “ Kuruluşlarda İş Güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri “ ile uyumludur.

 

ILO-OHS GENEL BİR BAKIŞ

ILO-OHS Kılavuzlarının iki temel amacı vardır; Ülkelere kendi milli iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri çerçevelerini kurmak için yardımda bulunmak. Kuruluşlara 45001:2017 İSG unsurlarını genel politika ve yönetim düzenlemeleri ile entegre etmelerine ilişkin olarak yol gösterici bilgileri vermektir.

 

DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE UYUMLULUK

45001:2017 standardı diğer yönetim sistemlerinin (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) spesifik isteklerini içermez fakat bütünleştirilebilir. Bütün bu standartların amaçları ve kuruluşlara kazandırmak istedikleri felsefeler farklı olmakla beraber yaptığı faaliyet göz önünde bulundurularak entegre edilebilmektedirler. Örneğin yukarıda bahsi geçen bütün standartlarda doküman kontrol, kayıt kontrol, eğitim, yönetimin gözden geçirmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve iç tetkikler gibi bazı konular yer almakta ve her standardın bu konuların işletilmesinde bazı farklılıkları olmasına rağmen ortak bir şeklide uygulanabilmektedir.

 

45001:2017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

45001:2017 GELİŞİMİ
1996’da BS 8800 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sis. Rehberi 1997’de Technical report NPR 5001 1999’da BS tarafından (İngiltere’de) 2001’de 45001:2017 olarak yayınlandı


45001:2017 GENEL BİLGİ

45001:2017 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Ülkemizde 45001:2017 İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır. Bu sistemle, çalışanlar, 45001:2017 İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun 45001:2017 İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta 45001:2017 İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

NEDEN OHSAS

18001 Karlılığı arttırmak 45001:2017 İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek Motivasyon ve katılımı arttırmak Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan 45001:2017 İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır

45001:2017(ISO) STANDARDI

ISO 45001:2017: İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Spesifikasyonu
ISO OHSAS 18002: Is Sagligi ve Guvenligi Yonetim Sistemleri-45001:2017 Uygulama Rehberi

OHSAS18001 ILE ILGILI BAZI TANIMLAR:

KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.
ZARAR: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalısma alanında ki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili ISG riskleri yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun ISG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek.

 

Biz, profesyonel ekibi ile gelişim sağlayan bir kurumuz

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz için LUPAR GROUP ile hemen bugün irtibat kurun.

İletişime Geçin